Søg tilskud / Krav til ansøgning

Procedure for behandling af ansøgninger

OVERORDNEDE BESTEMMELSER

 

Projektmidler:

 • Der indstilles hvert år LAG-projekter for ca. 3 mio. kr. og Nationale-FLAG (N-FLAG) projekter for ca. 0,7 mio. kr.
  • Beløbene reguleres årligt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. De aktuelle beløb kan ses her (link)
 • Som udgangspunkt afholdes to ansøgningsrunder for LAG og National FLAG hvert år.
  • Hvis der for hele året er mindre end 1 mio. kr. i puljen, vil hele puljen blive indstillet i 1. ansøgningsrunde.
 • LAG’en fordeler midlerne på de to ansøgningsrunder, efter en konkret vurdering af antal og kvalitet af de indkomne ansøgninger.
  • Puljen til 2. ansøgningsrunde for LAG-midlerne, vil der være mindst 1 mio. kr.
  • Beløbet fastsættes endeligt ved indstillingsmødet for 1. ansøgningsrunde.
 • LAG & FLAG Thy-Mors modtager i almindelighed ansøgninger for flere midler, end der er til rådighed i hver ansøgningsrunde. Derfor kan ansøger ikke forvente, at få indstilling, selvom ansøgningen har opnået mindst 29 point. 

Fordeling på overordnede indsatsområder:

 • Fordelingen af LAG-midlerne mellem Erhvervsprojekter og Almennyttige projekter er i Udviklingsstrategien for LAG & FLAG Thy-Mors fastsat til 60/40 for hele perioden 2023-27.
 • Fordelingen er derfor ikke fast i den enkelte ansøgningsrunde, men afhænger af antal og kvalitet af de indkomne ansøgninger.

Antal ansøgninger:

 • Hver ansøger kan kun indsende én ansøgning i samme ansøgningsrunde.
 • Hver ansøger kan kun indsende enten én LAG ansøgning eller én National-FLAG ansøgning i samme ansøgningsrunde.

Omkostninger og støttebeløb:

 • Omkostninger der er betalt før indsendelsestidspunktet vil grundlæggende ikke kunne opnå støtte.
 • Ansøgningsbeløb afrundes ned til nærmeste kr. 1.000.

Krav til ansøgningens bilag:

Ansøgere skal medsende følgende bilag til ansøgningen, for at bestyrelsen kan få det bedst mulige grundlag til, at vurdere ansøgningen på:

 • Sidste årsregnskab / foreningsregnskab (vurdering af den økonomiske kapacitet)
 • Driftsbudget for mindst 1 år, men gerne 2 år (til vurdering af opretholdelseskravet)
 • Bilag vedrørende bæredygtighed – (Benyt gerne skema fra Forretningsplanen skema kan hentes her)
 • Alle projektholdere opfordres til at medsende visuelt materiale til deres projekt, hvis dette forefindes f.eks. skitser, tegninger og fotos (vedhæftes som pdf)
 • Bilag der er krav om ifølge bekendtgørelsen. Det afhænger af hvem projektholder er, og hvilen type projekt der søges. Se flere i ansøgningsskemaet.

xxxxxxxxx

Procedure for behandling af ansøgninger

VURDERINGSVÆRKTØJET 

Udvælgelsen af projekter, der indstilles til tilskud, sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering af hver enkelt ansøgning.  

For at sikre en ensartet vurdering af ansøgningerne, benytter LAG & FLAG Thy-Mors et vurderingsværktøj, indeholdende 9 prioriteringskriterier fastsat af Plan- og Landdistriktsstyrelsen og 1 kriterie fastsat af LAG & FLAG Thy-Mors.

Vurderingsværktøjet gør det muligt, på trods af, at ansøgningerne er vidt forskellige, at få en sammenlignelig vurdering.  

Vurderingsværktøjet:

 • Bestyrelsen vurderer alle ansøgninger i forhold til de 10 fastlagte prioriteringskriterier jfr. Udviklingsstrategien. (LINK)
 • Hvert kriterie vurderes ud fra en skala fra 1 til 7, hvor 7 er den højeste vurdering.
 • Alle kriterier vægtes ens i beregningen af den samlede vurdering.
 • Hvert kriterie har en mindste vurdering, der skal opnås, for at ansøgningen kan indstilles.
 • Den samlede vurdering skal mindst udgøre 29 point (summen af minimumsvurderingen for hvert kriterie), for at ansøgningen kan indstilles.
 • Ansøgninger, der ikke opnår den samlede mindste vurdering, eller den mindste vurdering for hvert kriterie, får afslag.

Ansøgerne må forvente at LAG & FLAG Thy-Mors i hver ansøgningsrunde modtager ansøgninger for flere midler end der er til rådighed. Derfor kan det ikke forvente at alle ansøgninger med mindst 29 point opnår indstilling.

Du kan se vurderingsværktøjet i info-boksen 

Her kan du se og udskrive vurderingsværktøjet

Sådan prioriteres din ansøgning

Den lokale aktionsgruppe vurderer ansøgningerne efter de følgende 10 punkter

 1. Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien og de overordnede mål og fokusområder for ordningen.
  Hjælpespørgsmål: Ligger projektet inden for aktionsgruppens udviklingsstrategi og inden for ordningen, jf. bekendtgørelsen?
 2. Projektbeskrivelse
  Hjælpespørgsmål: Hvordan er helhedsindtrykket af projektet? Er det et godt projekt? Giver projektbeskrivelsen en god forståelse af projektet og fremgår projektets formål, aktiviteter, tidsplan, budget, mv. af ansøgningen?
 3. Er projektet fuldt oplyst?
  Hjælpespørgsmål: Er projektet fuldt oplyst? Er der tilbud på relevante udgifter? Kan projektet opnå relevante tilladelser, lejekontrakt, mv.? Foreligger der en god forretningsplan? Foreligger der et driftsbudget gældende for erhvervsprojekter?
 4. Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed
  Hjælpespørgsmål: Fremstår ansøger troværdig? Er ansøger i stand til at gennemføre et LAG- eller FLAG-projekt? Har ansøger de nødvendige administrative og økonomiske ressourcer?
 5. Lokal forankring og samarbejde
  Hjælpespørgsmål: Er projektet forankret i lokalsamfundet, fx ved brug af lokale ressourcer og netværk? Skaber projektet nye netværk i lokalområdet? Skaber projektet nye formelle samarbejder? Er samarbejdspartnerne relevante? Vil de styrke området og projektet?
 6. Nyhedsværdi og innovation
  Hjælpespørgsmål: Skaber eller anvender projektet ny viden eller kendt viden på nye måder? Tilfører projektet nyskabende elementer som fx nye produkter, nye processer, nye sociale/kulturelle tilbud etc. til vores område?
 7. Projektets levedygtighed
  Hjælpespørgsmål: Har projektet et længerevarende perspektiv? Er det levedygtigt efter projektperiodens afslutning? Kan projektet opretholdes i de krævede 3 eller 5 år efter udbetaling?
 8. Gør aktionsgruppens midler en forskel (kritisk kapital)
  Hjælpespørgsmål: Vil aktionsgruppens midler gøre en forskel ift. at realisere projektet? Vil projektet blive til noget uden støtte? Realiseres projektet hurtigere med midler fra aktionsgruppen? Bliver projektet bedre/større?
 9. Projektets effekter
  Hjælpespørgsmål: Er de forventede effekter af projektet tilfredsstillende og realistiske?
 10. Forholder projektet sig til bæredygtighed?
  Hjælpespørgsmål: Forholder ansøgeren sig til et eller flere af FNs 17 verdensmål om bæredygtig udvikling. I hvor høj grad er disse relevante og beskrevet i ansøgningen/forretningsplanen.

Her kan du udskrive listen med de 10 prioriteringskriterier.

Hjælpespørgsmål: Forholder ansøgeren sig til et eller flere af FNs 17 verdensmål om bæredygtig udvikling. I hvor høj grad er disse relevante og beskrevet i ansøgningen/forretningsplanen.

Aktionsgruppen har valgt, at alle projekter på den ene eller anden måde skal relatere sig til enten Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst eller Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund. Prioriteringskriterie 10, er således en fast del af prioriteringen af de indkomne ansøgninger. Dette er for at styrke implementeringen med at omsætte verdensmål til hverdagsmål for lokalområdet

Der forventes ingen yderligere dokumentation herfor, men ansøgerne skal, som minimum, forholde sig til mindst 1 af verdensmålene – gerne via prosatekst, hvor de kort beskriver hvor og hvordan, de og deres projekt gør en positiv forskel. Ansøgere med erhvervsprojekter kan skrive dette ind i forretningsplanen, mens rammevilkårsprojekter skriver det ind i selve ansøgningen.

Accessibility