Søg tilskud / LAG midler

Mere om LAG – midlerne

Projekter der IKKE kan søges LAG støtte til:

 • Omkostninger relateret til primær landbrugsdrift
 • Landbrugsbedrift
 • Gartnerier og planteskoler
 • Skovbrugsbedrift
 • Produktion af landbrugsprodukter
 • Omkostninger relateret til primær håndtering på produktionsstedet

OBS – Forarbejdning af fødevare kan godt støttes 

Du skal handle økonomisk forsvarligt i dit projekt

Du kan f.eks. vise, at dit budget er økonomisk forsvarligt ved at angive den billigste pris, du kan finde, for
hver udgift i dit projekt.
Andre faktorer, end prisen, kan have betydning for, om dit budget er økonomisk forsvarligt. Du skal kunne give en faglig relevant begrundelse for valg af en dyrere løsning.

Budgetposter på < 50.000 kr.
Du skal oplyse om den budgetterede pris på hver udgift. Hvis du fx har fundet prisen på en hjemmeside, eller har fået et overslag fra en håndværker, kan du oplyse det i ansøgningen. Det vil gøre det lettere at sagsbehandle din sag. Men det er ikke et krav.

Budgetposter mellem > 50.000kr. < 300.000 kr.
Du skal vise at udgifterne er realistiske. Det betyder, at du skal indsende fx et tilbud, et prisoverslag eller en referencepris fra en hjemmeside for hver udgift, angiv hvis prisen er baseret på en brugt vare.

Budgetposter på > 300.000 kr.
Du skal vise at udgifterne er rimelige. Det betyder, at du skal indsende to uafhængige, sammenlignelige priser for hver udgift. Det kan fx være to tilbud, to prisoverslag eller to referencepriser fra forskellige hjemmesider.

OBS: Bygge- og Anlægsudgifter skal overholde tilbudsloven. Har du samlede bygge- og anlægsudgifter på mere end 300.000 kr.  – kontakt koordinator

Hvilke omkostninger kan du søge til?

 • Materielle omkostninger f.eks. køb og leje af materialer, maskiner og udstyr.
 • Immaterielle investeringer, f.eks. køb eller udvikling af software og køb af patentrettigheder, licenser, ophavsret eller varemærker.
 • Opførelse og forbedring/ombygning af fast ejendom.
 • Generalomkostninger i forbindelse med opførelse, erhvervelse eller forbedring af fast ejendom, fx honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter til rådgivning om miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, gennemførlighedsundersøgelser mv.
 • Udgifter til forberedelse og fremme af samarbejde.
 • Udgifter til Løn til ansatte i projektet (kan indeholde op til 15% overhead) – overhead skal angives i ansøgningen.
 • Rejseomkostninger, der er billigst muligt, herunder kørselsgodtgørelse i henhold til statens lave takst på tidspunktet for kørslen.
 • Testaktiviteter mv. der ligger forud for udviklingsaktiviteterne.
 • Udvikling og afsætning af varer og ydelser.
 • Information og formidling, herunder udgifter til skilte/hjemmeside/ logo/visuel identitet/kampagner.
 • Andre udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet
 • Brugt og renoveret udstyr (kræver ”Tro og love erklæring” for køb >50.000 kr.)
 • Leje af udstyr
 • Driftsudgifter Eks. husleje, forsikringer, forbrug, kun hvis projektet vedrører etablering af ny virksomhed (højest 2 år), men kun i højest 6 måneder.
 • Frivilligt arbejde LDer kan kun søges til frivilligt arbejde hvis projektet er et Almennyttigt projekt. Erhvervsprojekter kan IKKE søge om frivilligt arbejde.

Der tages forbehold for eventuelle ændringer jfr. den til enhver tid gældende bekendtgørelse og vejledning.

Hvilke omkostninger kan du IKKE søge til?

 • Almindelige driftsudgifter,  dog kan driftsudgifter dækkes, hvis projektet vedrører etablering af ny virksomhed (højest 2 år), men kun i højest 6 måneder.
 • Simple genanskaffelser  / almindelig vedligehold.
 • Naturalydelser / Sponsorater. Må gerne indgå i projektet, men er ikke tilskudsberettiget.
 • Udgifter som er afholdt udenfor projektperioden.
 • Udgifter til løn, der ikke er almindelige løndele, f.eks. gratialer, provisioner, fri bil, fri telefon, andre personalegoder
 • Udgifter forbundet med primærproduktion.
 • Leasing
 • Udgifter som du har fået dækket af andre fonde / sponsorer
 • Udgifter som opstår på grund af anden lovgivning, fx registreringsafgift og byggetilladelser.
 • Finansieringsgebyrer, fx rykkergebyr, vekselgebyr, bankgebyr, mv.
 • Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.
 • Udgifter til produkter eller ydelser, som tilsagnshaver sælger til projektet fra egen virksomhed, medmindre det sker til kostpriser.
 • Køb på afbetaling med ejendomsforbehold af udstyr og materiel.
 • Udgifter til brændstof ved kørsel i egen bil, på egen motorcykel, mv.
 • Depositum, pant, sikkerhedsstillelse, indskud af kapital i virksomhed eller lignende, der har karakter af udlæg.

Der tages forbehold for eventuelle ændringer jfr. den til enhver tid gældende bekendtgørelse og vejledning.

Accessibility